همه اخبار و مقالات مربوط به محمد غفاریان سرکندی

مکمل های غذایی و عملکرد ورزشی : مقدمه و ویتامین ها

مکمل های غذایی و عملکرد ورزشی : مقدمه و ویتامین ها

موفقیت ورزشی در درجه اول وابسته به وقف ژنتیکی در ورزشکاران دارای خصوصیات مورفولوژیکی ، روانشناختی ، فیزیولوژیکی و متابولیکی خاص از ویژگیهای عملکردی است که برای ورزش آنها بسیار مهم است.
چنین ورزشکارانی که دارای شرایط ژنتیکی هستند نیز باید تمرینات بهینه برای افزایش قدرت بدنی ، تقویت قدرت ذهنی و ارائه مزیت مکانیکی دریافت کنند.
با این حال ، ورزشکاران غالباً در تلاش برای بدست آوردن مزیت رقابتی...